Gi?i thi?u Batto - Battocentre.com

Gi?i thi?u chung

Công ty TNHH Công Ngh? Batto ( Batto .Co.,Ltd) ???c thành l?p t? n?m 2008 là m?t công ty công ngh? chuyên sâu v? sáng t?o, thi?t k?, nghiên c?u phát tri?n, s?n xu?t phân ph?i các s?n ph?m, thi?t b? ?i?n thông minh, thi?t b? ?i?u khi?n không dây, các thi?t b? IOT(Internet of things) ph?c v? cho ngôi nhà thông minh. Tr?i qua nhi?u n?m phát tri?n, hi?n t?i chúng tôi t?p trung ??u t? vào s?n xu?t, phân ph?i nh?ng s?n ph?m và công ngh? mang tính ch?t ??n gi?n hóa cu?c s?ng, ng??i dùng cu?i s? d?ng d? dàng, ??n v? thi công tri?n khai smarthome nhanh chóng d?a trên h? th?ng ?i?n s?n có mà không c?n c?i t?o l?i, ?u tiên phát tri?n các công ngh? có kh? n?ng m? r?ng, t??ng thích cao v?i các nhà s?n xu?t khác và quan tr?ng là h? th?ng s?n ph?m có giá thành phù h?p v?i th? tr??ng Vi?t Nam. V?i l?i th? là nhà s?n xu?t OEM, ODM, Batto n?m gi? công ngh? s?n xu?t nh?ng s?n ph?m ch?t l??ng ?ã ???c kh?ng ??nh trên 5 n?m v?i nhi?u th??ng hi?u ??i tác uy tín. Chúng tôi c?ng ??u t? các th??ng hi?u ?ã ???c kh?ng ??nh trên th? tr??ng Vi?t Nam sau:

 • Batto Smarthome là th??ng hi?u thi?t b? ?i?n thông minh dành cho smarthome c?a chính Batto.Co.,Ltd s?n xu?t v?i tiêu chí h?p v?i nhu c?u ng??i tiêu dùng Vi?t, s? d?ng và l?p ??t ??n gi?n, giá thành h?p lý nh?m ph? c?p nhà thông minh t?i m?i ngôi nhà Vi?t.
 • Homematic.vn là th??ng hi?u bán l? và kênh phân ph?i các thi?t b? ?i?n thông minh s? 1 Vi?t Nam trong 2 n?m qua. Chúng tôi có ??y ?? các lo?i thi?t b? t? nhi?u nhà s?n xu?t b?n c?n trang b? trong 1 ngôi nhà thông minh.
 • Th??ng hi?u Broadlink ?ã ???c kh?ng ??nh trên th? tr??ng qu?c t? v?i nhi?u s?n ph?m nhà thông minh ??c ?áo, ?ây là th??ng hi?u ???c ??u t? b?i qu? ??u t? Qualcomm Ventures thu?c t?p ?oàn Qualcomm USA và ???c nh?p kh?u và phân ph?i ??c quy?n t?i Vi?t Nam b?i Batto .Co.,Ltd.
 • Th??ng hi?u Livolo là th??ng hi?u thi?t b? ?i?n cao c?p HongKong, ?ã có m?t kh?p th? tr??ng Tây Âu, ?ông Âu, Trung ?ông, Anh, Pháp, M?…???c nh?p kh?u và phân ph?i ??c quy?n t?i Vi?t Nam b?i Batto.Co.,Ltd.
 • Batto Smarttech là th??ng hi?u phân ph?i các thi?t b? ?i?u khi?n không dây và ph? ki?n thông minh, ?ng d?ng trong vi?c ??n gi?n hóa tr?i nghi?m cu?c s?ng thông qua các ch?c n?ng c?a chúng, ?ây là th??ng hi?u phát tri?n t? dòng s?n ph?m ?i?u khi?n PC t? xa do chính chúng tôi s?n xu?t (?ã ???c tích h?p vào chi?c PC không qu?t nh? nh?t th? gi?i fit-PC) và thu ???c nh?ng thành công nh?t ??nh.

 

 

Batto tham gia các h?i ch? tri?n lãm trên toàn qu?c

Tri?t lý kinh doanh

 • Chúng tôi tin t??ng r?ng t?t c? m?i ng??i ??u có th? t?n h??ng m?t cu?c s?ng ti?n l?i, tho?i mái, d? ch?u thông qua các thi?t b? công ngh? và b?t k? ai c?ng có th? t? trang b? ngôi nhà thông minh c?a chính mình. Vì v?y chúng tôi c? g?ng tìm hi?u nhu c?u thi?t th?c c?a ng??i Vi?t Nam, h?p tác v?i các ??i tác cùng ngành ?? cùng t?o ra các thi?t b? thông minh, ch?t l??ng, mang nhi?u tính n?ng sáng t?o nh?ng cách s? d?ng ??n gi?n, giá thành h?p lý nh?m ph? c?p công ngh? nhà thông minh t?i t?t c? m?i ng??i.
 • B?ng kinh nghi?m ki?n th?c, nhi?t huy?t và ?am mê, chúng tôi luôn mang t? t??ng tiên phong, sáng t?o và không ng?ng h?c h?i, l?ng nghe ?? mang l?i nhi?u giá tr? h?n cho khách hàng.

S? m?nh

 • Tiên phong trong vi?c cung c?p nh?ng thi?t b? thông minh công ngh? m?i trên th? tr??ng v?i m?c giá c?nh tranh.
 • Thúc ??y xu h??ng s? d?ng thi?t b? thông minh trong gia ?ình, ph? c?p s? d?ng nhà thông minh, t? ?ó nâng cao ch?t l??ng cu?c s?ng.

V?n hóa và môi tr??ng doanh nghi?p

 • Ph?c v? khách hàng b?ng s? am hi?u, ?am mê và chân thành.
 • T? h?c h?i, T? l?c t? c??ng.
 • Sáng t?o t? th? nh? nh?t, l?ng nghe ?? sáng t?o.
 • Môi tr??ng làm vi?c c?a Batto là môi tr??ng t? duy c?a nh?ng ng??i tr?, dám ngh?, dám làm và không s? th?t b?i tuy nhiên c?ng r?t khiêm nh??ng, ?oàn k?t, giúp ?? l?n nhau nh? nh?ng ng??i thân trong gia ?ình. ? môi tr??ng Batto, dù ? b?t c? v? trí nào, b?n ??u có th? nêu ý ki?n c?a mình v?i CEO vào b?t c? th?i gian nào, c?ng nh? có th? h?c h?i kinh nghi?m t? ??ng nghi?p c?ng nh? c?p trên b?t c? lúc nào. Chúng tôi luôn quan ni?m “Thà làm sai còn h?n là không làm gì c?”. ? môi tr??ng Batto có r?t nhi?u th? thách trong công vi?c; t? h?c h?i, s? linh ho?t, kh? n?ng ?a d?ng và chuyên nghi?p trong công vi?c là ?i?u có th? b?n ch?a ngh? mình làm ???c khi gia nh?p Batto, nh?ng ?ó s? là hành trang l?n nh?t c?a b?n khi r?i kh?i Batto

 

Các ho?t ??ng Teambuilding c?a Batto h??ng t?i vi?c xây d?ng tinh th?n làm vi?c nhóm, ?oàn k?t ??ng ??i, phát tri?n cá nhân

Các ho?t ??ng Teambuilding c?a Batto h??ng t?i vi?c xây d?ng tinh th?n làm vi?c nhóm, ?oàn k?t ??ng ??i, phát tri?n cá nhân