My Account - Battocentre.com
Background batto smarttech

Đăng nhập

Đăng ký

S?n ph?m ?ang sale

 • ? c?m s?c USB 8 c?ng giúp b?n s?c cùng lúc 8 thi?t b? khác nhau nh?: ?i?n tho?i, tablet, máy ?nh, máy nghe nh?c, laptop… V?a ti?t ki?m ti?n, v?a ti?t ki?m th?i gian mà l?i ti?n d?ng cho c? nhà ?ình. B?n s? không ph?i lo l?ng trong vi?c h?n ch? s? d?ng ?i?n tho?i, máy ?nh, máy nghe nh?c… vì n?i lo không có ? c?m s?c hay h?t pin.

  - 30%
 • V?i s?n ph?m này, b?n có th? s? d?ng b?t kì chi?c remote gia d?ng nào ?? ?i?u khi?n máy tính. S?n ph?m thích h?p cho ng??i th??ng xuyên s? d?ng máy tính ?? xem phim ?nh, th??ng th?c âm nh?c… mà không ph?i ??ng ??n chu?t và bàn phím ch? ?? ?n các thao tác khá th??ng xuyên nh? play, pause, thay ??i volumn… V?i chi?c remote c?a b?t kì thi?t b? khác trong nhà, b?n hoàn toàn có th? s? d?ng nh? m?t wireless mouse, keyboard ? kho?ng cách xa ?? t?n h??ng tr?n v?n s? thú v? trong các n?i dung ?a ph??ng ti?n c?a b?n

  - 37%
 • ?ây là s?n ph?m  phiên b?n nâng c?p c?a Batto IR V1, Version 2EG v?i nhi?u c?i ti?n ?áng giá, s? d?ng b? c?m bi?n h?ng ngo?i xu?t x? Germany giúp nâng c?p kh? n?ng t??ng thích v?i m?i lo?i remote trên th? tr??ng, ?èn Led tr?ng thái các tr?ng thái có th? thay ??i ???c, h? tr? ??y ?? các ph?n m?m thông minh… Batto IR V2EG là m?t s?n ph?m m?nh, giúp b?n ?i?u khi?n toàn di?n PC c?a mình. B? s?n ph?m Batto IR V2EG bao g?m b? thu tín hi?u Batto IR V2EG và ?i?u khi?n t? xa phiên b?n BlackBusiness

  - 43%
 • Remote ?i?u khi?n t? xa chu?n MCE, v? khí dành cho HTPC:

  • Remote Elite h? tr? chu?t quang ch?m b? m?t OFN
  • Thi?t k? công thái h?c, ti?t ki?m n?ng l??ng, h? tr? 3 remote trong 1
  • ?i?u khi?n multimedia: XBMC, WMC,…
  • H? tr? thay ??i phím ch?c n?ng + h? tr? gõ ch? T9

   

  - 50%