?? Batto ho?t ??ng v?i Girder

B??c 1 : ?? Girder ho?t ??ng v?i Batto, B?n c?n cài Plugin cung c?p trong ??a Driver ?i kèm s?n ph?m. B?n click vào Plugins for Girder and Eventghost trong ??a cài :

cd

Click Plugins for Girder & EventGhost trong ??a CD ?? cài ??t.

N?u b?n cài Girder ? th? m?c m?c ??nh, thì plugin c?a Girder s? n?m ? th? m?c : C:\Program Files\Promixis\Girder\plugins

B?n ?n Plugins for Girder & EventGhost trong ??a CD và cài theo m?c ??nh thì không ph?i làm gì thêm n?a. Trong tr??ng h?p b?n không cài Girder ? th? m?c m?c ??nh, hãy tr? ???ng d?n c?a b?n khi cài plugins.

B??c 2: Kích ho?t Plugins cho Girder:

Trong Girder b?n vào menu File | Setting, sau ?ó ch?n Plug-in Settings. Trong ph?n list các plugin s? có plugin c?a Batto có tên là :  Batto IR plugin for Girder. B?n ch? vi?c ?ánh d?u ch?n và ?n OK. Kh?i ??ng l?i Girder là b?n có th? dùng thi?t b? Batto v?i Girder !

batto_plugin_girder

?ánh d?u ch?n Batto IR Plugin for Girder và ?n OK

N?u có b?t kì khó kh?n trong cách s? d?ng Girder, xin hãy vào Forum tr? giúp ?? chúng tôi có th? giúp b?n

Gửi bình luận: