Thứ tự ưu tiên trong Batto Centre

Sau một thời gian tiếp xúc và dùng qua Batto Centre, chắc các bạn cũng khá bối rối vì không hiểu phần mềm ưu tiên thực hiện lệnh theo thứ tự nào, và có thể thỉnh thoảng cảm thấy “ấn nút nọ thì xọ ra nút kia”. Nếu nắm bắt được thứ tự thực hiện lệnh của Batto Centre, coi như bạn đã hiểu đến 70% sức mạnh của phần mềm.

Điều khiển các phần mềm khác trong Batto Centre

Sức mạnh của Batto Centre ở chỗ, nó có thể Add không hạn chế các phần mềm khác vào và điều khiển chúng. Với cơ chế hoạt động thông minh, Batto Centre phân biệt được chương trình nào cần điều khiển kể cả bạn có dạy 1 nút điều khiển nhiều phần mềm khác nhau. Với ví dụ thao tác với Media Player Classic, bạn hoàn toàn có thể tự tìm hiểu để add các chương trình khác vào.