2 cách ?? nh?n khuy?n m?i khi ??t hàng online trên battocentre.com

B?t ??u t? n?m 2013, chúng tôi quy?t ??nh tri?n khai kênh bán hàng online ?? t?ng thêm tính thu?n ti?n cho khách hàng trong vi?c mua s?m các s?n ph?m trên battocentre.com. Các ch?c n?ng c?a website c?ng ???c thay ??i theo h??ng th??ng m?i ?i?n t? và có nhi?u c?i ti?n ?? quý khách hàng tìm ki?m thông tin d? dàng h?n và ??t hàng thu?n ti?n h?n. Vi?c tri?n khai kênh bán hàng online c?ng giúp chúng tôi t?i ?u hóa chi phí và mang t?i ng??i dùng cu?i giá c? h?p lý h?n, giúp chúng tôi t?p trung nhi?u h?n vào vi?c phát tri?n s?n ph?m m?i.

Batto team r?t c?m ?n quý khách hàng ?ã cùng ??ng hành v?i battocentre.com trong nh?ng n?m qua. Chúng tôi quy?t ??nh áp d?ng nhi?u hình th?c khuy?n m?i t? ??ng ?? khuy?n khích h?n vi?c ??t hàng online. Quý khách hàng có tài kho?n facebook có th? ti?t ki?m ???c chi phí mua s?m thông qua các cách sau:

2 cách nh?n khuy?n m?i khi mua hàng online:

Cách 1: Khuy?n m?i gi?m giá 5% t?ng s?n ph?m khi ??t hàng online.

Trong trang gi?i thi?u t?ng s?n ph?m n?u may m?n s? có dòng nh? hình ?nh d??i ?ây hi?n ra, b?n ch? c?n ?n nút “Thích” và 1 ô nh? hi?n ra ?? b?n có th? gõ comment vào ?? share trên facebook.

Khuy?n mãi 5% t?ng s?n ph?m

Khuy?n mãi 5% t?ng s?n ph?m

Comment ?? share lên facebook

Comment ?? share lên facebookComment ?? share lên facebook

Trong tr??ng h?p b?n ch?a ??ng nh?p facebook thì s? ???c chuy?n ??n trang ??ng nh?p c?a facebook r?i ngay sau ?ó s? hi?n ô nh? nh? trên ?? b?n share.

Sau thao tác này xong thì thì b?n b?m nút ??t hàng s?n ph?m nh? bình th??ng. N?u b?n click vào Xem ??n hàng c?ng có thông báo khuy?n m?i này ?ã ???c áp d?ng.

Thông báo khuy?n mãi ?ã ???c áp d?ng??n b??c thanh toán, ??n hàng s? t? ??ng gi?m giá 5% giá tr? c?a s?n ph?m mà b?n v?a share.

??n hàng ?ã ???c khuy?n mãi gi?m 5% giá tr? c?a s?n ph?m b?n v?a share.

??n hàng ?ã ???c khuy?n mãi gi?m 5% giá tr? c?a s?n ph?m b?n v?a share.

N?u trong 1 ??n hàng có nhi?u s?n ph?m, m?i s?n ph?m ??u ???c b?n share facebook thì ??u ???c chúng tôi áp d?ng gi?m giá 5% c?a s?n ph?m ?ó. B?n càng share nhi?u thì giá tr? ??n hàng càng gi?m xu?ng.

Cách 2: Khuy?n m?i gi?m giá 5% c?a c? ??n hàng.

Sau khi l?a ch?n các s?n ph?m vào gi? hàng. B?n ?n nút Xem ??n hàng.

Click xem ??n hàng

B?n click vào dòng l?y mã gi?m giá ngay s? có 1 ô hi?n ra và b?n ch? c?n ?n nút “Thích” (?? like fanpage c?a Battocentre.com), ??i m?t vài giây Mã gi?m giá s? hi?n ra và b?n nh?p mã này vào và click nút S? d?ng.

Click like ?? l?y mã khuy?n mãi gi?m giá 5% t?ng ??n hàng

Click like ?? l?y mã khuy?n mãi gi?m giá 5% t?ng ??n hàng

??n hàng s? t? ??ng c?p nh?t mã gi?m giá vào và gi?m cho b?n 5% giá tr? t?ng ??n hàng.

Th? thu?t Bonus: N?u b?n v?a áp d?ng cách 1 ?? share khuy?n m?i 5% t?ng s?n ph?m, v?a áp d?ng luôn cách 2 ?? khuy?n mãi gi?m ti?p 5% t?ng ??n hàng n?a thì chôt l?i ??n hàng c?a b?n s? gi?m t?i 10%, càng mua nhi?u b?n càng ???c l?i. Hãy t?n d?ng ngay c? h?i này nhé b?n tr??c khi chúng tôi thay ??i chính sách khuy?n m?i t? ??ng.

Gửi bình luận: