Gi?m giá 10% cho t?t c? các s?n ph?m nhân d?p Halloween 2015

Chào m?ng l? h?i HALLOWEEN 2015, BATTO TECH xin dành t?ng nh?ng tín ?? công ngh? ch??ng trình ?u ?ãi mua s?m online ??c bi?t. Hãy nhanh tay t?n d?ng c? h?i ?? th?a s?c mua s?m các món ?? công ngh? trên website c?a chúng tôi.
– Th?i gian: T? 29/10/2015 ??n 31/10/2015
– Gi?m giá 10% v?i t?t c? các ??n hàng online trên website, mã gi?m giá : HL10 
– ??n hàng ph?i có giá tr? t? 100.000 ? tr? lên
Ch??ng trình ch? có hi?u l?c khi khách hàng ??t hàng online trên website battocentre.com/tech, quý khách ch? g?i ?i?n mua hàng ho?c ??n showroom c?a chúng tôi mua hàng tr?c ti?p không ?? ?i?u ki?n tham gia ch??ng trình này. Trong tr??ng h?p quý khách mu?n h??ng ch??ng trình khuy?n mãi này khi ??n mua hàng tr?c ti?p, vui lòng ??t hàng online và l?a ch?n hình th?c thanh toán là “Thanh toán tr?c ti?p t?i showroom bán hàng” (lúc quý khách ??n showroom mua hàng vui lòng ??c s? ??n hàng g?i v? email quý khách ?? chúng tôi gi?m tr?c ti?p trong ??n hàng). Khi quý khách ??t hàng online, nhân viên kinh doanh s? g?i l?i quý khách theo thông tin ?ã cung c?p và gi?m tr?c ti?p trên ??n hàng cho quý khách

– T?ng ??n hàng sau khi tr? khuy?n mãi n?u >= 500.000?, chúng tôi s? mi?n phí v?n chuy?n nhanh ??n ??a ch? c?a quý khách.

L?u ý: Trong tr??ng h?p quý khách không ??t ???c online trên website có th? nh? nhân viên c?a chúng tôi ??t giúp.

Gửi bình luận: