Khuy?n mãi nhân d?p 30/4 – 1/5

30/4/2011 là d?p c? n??c chào m?ng 36 n?m gi?i phóng mi?n nam, th?ng nh?t ??t n??c và ngay sau ?ó là ngày l? qu?c t? lao ??ng 1/5, trong không khí hân hoan này, chúng tôi xin trân tr?ng thông báo ch??ng trình “free shipping” trên toàn qu?c.

Khác v?i m?i n?m là ch??ng trình “free shipping” ch? ???c tri?n khai c?n k? ngày 30/4, ?? ph?c v? t?t h?n nhu c?u ???c tr?i nghi?m nh?ng s?n ph?m Batto trong nh?ng ngày ngh? l? c?a quý khách hàng, chúng tôi ?ã t? ch?c ch??ng trình này s?m h?n d? ??nh. Ch??ng trình “free shipping” ???c áp d?ng v?i các ??t hàng t? ngày 21/4/2011 ??n ngày 20/5/2011 và v?i m?i s?n ph?m trên website ? b?t k? s? l??ng nào. Chúng tôi s? chuy?n phát nhanh mi?n phí các ??n hàng trong th?i gian trên t?i m?i mi?n T? qu?c. Quý khách hàng s? nh?n ???c s?n ph?m trong vòng 1-5 ngày k? t? khi ??t hàng trên website/?i?n tho?i và chúng tôi nh?n ???c thanh toán c?a b?n.

Trong tr??ng h?p hàng trong kho h?t trong th?i gian trên, các ??n hàng trong ngày 21/4/2011 ??n ngày 20/4/2011 v?n ti?p t?c ???c h??ng ch??ng trình “free shipping”. Các ??n ??t hàng ngoài th?i gian này s? không ???c h??ng mi?n phí v?n chuy?n, vì v?y hãy nhanh tay click chu?t ??t hàng trên website.

Danh sách các s?n ph?m có th? ??t hàng trên website: http://battocentre.com/products-page/

M?i chi ti?t v? ch??ng trình và ??t hàng, th?c m?c xin vui lòng liên h?:

Hotline : 0946 58 68 58

Gửi bình luận: