Thông báo ngh? 2-9-2013

Kính g?i quý khách hàng.

Chúng tôi trân tr?ng thông báo l?ch ngh? l? 2/9 n?m 2013 nh? sau:
Th?i gian ngh? l?: Th? Hai ngày 02/9/2013. Toàn Công ty tr? l?i ho?t ??ng bình th??ng vào th? Ba ngày 03/9/2013.
V?y chúng tôi xin thông báo t?i Quý Khách hàng ???c bi?t ?? ti?n s?p x?p các giao d?ch công vi?c.

Kính chúc Quý khách hàng có nh?ng ngày ngh? vui v? và h?nh phúc!
Trân tr?ng,

Batto Team

Gửi bình luận: