Thông báo ngh? T?t d??ng l?ch

Trong th?i gian t?t D??ng L?ch, chúng tôi t?m ng?ng ho?t ??ng t? 1/1/2010 ??n 6/1/2010. Quý khách v?n có th? ??t hàng online trong th?i gian này, và m?i ??n hàng v?n ???c h??ng ch??ng trình khuy?n m?i ??n ngày 11/1/2010. Các ??n ??t hàng n?u trong th?i gian ngh? t?t d??ng l?ch s? ???c chúng tôi x? lý vào ngày 6/1/2010 và theo th? t? ??n ??t hàng tr??c s? ???c x? lý tr??c.

Xin cám ?n quý khách hàng, chúc quý khách và gia ?ình luôn tràn ng?p ni?m vui, h?nh phúc và may m?n b?t t?n trong n?m m?i

Gửi bình luận: