Tuy?n d?ng - Battocentre.com

Tuy?n d?ng

Do nhu c?u phát tri?n c?a công ty, hi?n t?i chúng tôi có nhu c?u tuy?n d?ng các v? trí nh? sau:

Tr??ng b? ph?n phát tri?n th? tr??ng

SL: 1
??a ?i?m làm vi?c: T?i v?n phòng và showroom công ty (S? 6A, ngõ 17, ph? Hoàng Ng?c Phách, ??ng ?a, Hà N?i)
Chi ti?t công vi?c:
Mô t? chung
– Ch?u trách nhi?m và báo cáo giám ??c v? ho?t ??ng và hi?u qu? c?a b? ph?n phát tri?n th? tr??ng.
– Nh?n ch? tiêu k? ho?ch kinh doanh c?a Công ty và xây d?ng k? ho?ch kinh doanh. T? ch?c, ?i?u hành, giám sát ho?t ??ng kinh doanh, ?ôn ??c, ?ào t?o ??i ng? nhân viên kinh doanh, th?c hi?n hoàn thành KPI, k? ho?ch ?ã l?p.
– T?ng h?p, phân tích, báo cáo k?t qu? kinh doanh, t?p h?p thông tin t? th? tr??ng và ??a ra chi?n l??c, gi?i pháp kinh doanh c? th? t?ng giai ?o?n.
Tìm ki?m và phát tri?n quan h? v?i các khách hàng và ??i tác ti?m n?ng

Yêu c?u:
Tu?i ??i: T? 27-35 tu?i
1. T?t nghi?p ??i h?c tr? lên chuyên ngành kinh t? ho?c k? thu?t;
Có ít nh?t 02 n?m kinh nghi?m ? v? trí qu?n lý;
2. Có kh? n?ng phân tích và nh?y bén v?i nh?ng c? h?i th? tr??ng; Có tinh th?n làm vi?c n?ng ??ng
3. Am hi?u v? kinh doanh, marketing và ?u tiên có n?n t?ng v? bán hàng trong các ngành k? thu?t, v?t li?u xây d?ng, ?i?n dân d?ng-?i?n nh?, b?t ??ng s?n.
– Kh? n?ng ??a ra quy?t ??nh
– K? n?ng giao ti?p t?t
– K? n?ng t? ch?c và qu?n lý t?t
Có kh? n?ng làm vi?c ??c l?p và làm vi?c theo nhóm;
Có kh? n?ng làm vi?c ? c??ng ?? cao và ch?u áp l?c t?t;
Yêu thích công ngh? di ??ng, IOT, ham h?c h?i.
5. ??o ??c/ Uy tín cá nhân/ Tính g?n k?t lâu dài/ Có quan ?i?m làm vi?c ho?c ??nh h??ng công vi?c rõ ràng.
Thu nh?p và quy?n l?i: Trao ??i chi ti?t khi ph?ng v?n ?ng viên

?ng viên quan tâm t?i nhu c?u tuy?n d?ng c?a chúng tôi, vui lòng chuy?n tr??c CV theo m?u v? liên h? d??i ?ây, chúng tôi s? ch? ??ng tr? l?i và s?p x?p l?ch h?n v?i ?ng viên:
Ms. Hà Anh.
Email: haanh@battocentre.com
CP: 0982930646

Download M?u ?ng tuy?n v? trí tr??ng nhóm kinh doanh

K? s? nghiên c?u và phát tri?n s?n ph?m (R&D dept.)

SL: 02

Chi ti?t công vi?c:

Mô t? công vi?c

– Là 1 k? s? phát tri?n và thi?t k? s?n ph?m c?a Công ty Công ngh? Batto, ?ng viên s? th?c hi?n các d? án nghiên c?u và phát tri?n s?n ph?m m?i ???c c?p trên giao trong ngành thi?t b? nhà thông minh.
– Ph?i h?p v?i các phòng ban khác trong vi?c t?i ?u hóa s?n ph?m, c?i ti?n sau khi có ph?n h?i c?a khách hàng.
– Ph?i h?p v?i b? ph?n s?n xu?t ?? n?m b?t các công ngh? s?n xu?t, phát tri?n công ngh? s?n xu?t phù h?p v?i s?n ph?m R&D.
– Chi ti?t công vi?c s? trao ??i tr?c ti?p khi ph?ng v?n.

Thu nh?p và quy?n l?i: Trao ??i chi ti?t khi ph?ng v?n ?ng viên

Yêu c?u ??u vào:

– T?t nghi?p ??i h?c chính quy các chuyên ngành C? ?i?n t?, T? ??ng hóa.
– Có Kinh nghi?m 1-2 n?m l?p trình C/C++ và l?p trình VXL (các dòng c?a STM/MICROCHIP/ATMEL).
– Kinh nghi?m 1-2 n?m thi?t k? m?ch ?i?n t?, Thành th?o v? Layout PCB dùng ph?n m?m chuyên ngành Altium.
– Kh? n?ng ??c hi?u tài li?u ti?ng Anh t?t
– Có kh? n?ng làm vi?c ??c l?p, ph??ng pháp làm vi?c khoa h?c và kh? n?ng h?c h?i nhanh.
– Có trách nhi?m cao v?i công vi?c ???c giao
– ?u tiên:
+ ?ng viên có ki?n th?c v? m?ng không dây và các giao th?c truy?n t?i không dây, module và mã hóa RF, Wifi, các s?n ph?m IOT
+ ?u tiên ?ng viên ?ã có kinh nghi?m v? R&D ho?c ?ã làm s?n ph?m hoàn ch?nh(b?t k? s?n ph?m nào có m?ch ?i?n t?).
+ ?u tiên ?ng viên bi?t s? d?ng máy in 3D ho?c thi?t k? khuôn m?u.

?ng viên quan tâm t?i nhu c?u tuy?n d?ng c?a chúng tôi, vui lòng chuy?n tr??c CV theo m?u v? liên h? d??i ?ây, chúng tôi s? ch? ??ng tr? l?i và s?p x?p l?ch h?n v?i ?ng viên:

Ms. Hà Anh.

Email: haanh@battocentre.com

CP: 0982930646

Nhân viên k? thu?t s?n xu?t

SL: 02

Chi ti?t công vi?c:

Mô t? chung

– H? tr? v?n hành máy móc, h? tr? s?n xu?t, ?ào t?o nhân công.

– Giám sát các khâu s?n xu?t ra bán thành ph?m/thành ph?m, ??m b?o ?úng k? ho?ch sx

– L?p k? ho?ch và ??nh m?c s?n xu?t theo ch? ??o c?p trên

– Báo cáo n?ng su?t và ?? xu?t nâng cao n?ng l?c s?n xu?t.

Thu nh?p và quy?n l?i: Trao ??i chi ti?t khi ph?ng v?n ?ng viên

Yêu c?u ??u vào:

– K? s?, t?t nghi?p ??i h?c,  cao ??ng các ngành t? ??ng hóa, c? ?i?n t?, ?i?n t? vi?n thông.

– Yêu c?u t? duy ??c hi?u. Hi?u Layout PCB là 1 l?i th?.

– Bi?t k? n?ng hàn tay, hàn nhúng, hàn SMT và thao tác máy móc SMT là 1 l?i th?

– S? d?ng MS excel thành th?o là 1 l?i th?

– Ch?m ch?, ch?t ch?, trách nhi?m, k? lu?t, mong mu?n làm vi?c lâu dài.

– Nhi?t tình, ham h?c h?i, trung th?c và có thái ?? làm vi?c t?t

– Có kh? n?ng làm vi?c ??c l?p và làm vi?c nhóm t?t.

– Không yêu c?u kinh nghi?m (s? ???c ?ào t?o trong quá trình làm vi?c)

?ng viên quan tâm t?i nhu c?u tuy?n d?ng c?a chúng tôi, vui lòng chuy?n tr??c CV theo m?u v? liên h? d??i ?ây, chúng tôi s? ch? ??ng tr? l?i và s?p x?p l?ch h?n v?i ?ng viên:

Ms. Hà Anh.

Email: haanh@battocentre.com

CP: 0982930646

Tr? lý kinh doanh

SL: 2
??a ?i?m làm vi?c: T?i v?n phòng công ty (S? 6A, ngõ 17, ph? Hoàng Ng?c Phách, ??ng ?a, Hà N?i)
Chi ti?t công vi?c:
Mô t? chung

H? tr? b? ph?n kinh doanh các công vi?c:

+ Báo giá, l?p & ki?m tra ??n hàng, liên h? khách hàng.
+ Thông báo ch??ng trình marketing ch?m sóc khách hàng, ??a hàng n?u c?n, ki?m tra ??n hàng
+ Ch?m sóc khách hàng c?a b? ph?n kinh doanh
+ So?n h?p ??ng, h? tr? các b? ph?n kinh doanh trong các event, chu?n b? salekit.
+ Thu th?p và x? lý thông tin, tài li?u c?n thi?t theo yêu c?u c?a tr??ng b? ph?n.
+ Và các Công vi?c khác theo yêu c?u c?a Tr??ng B? Ph?n

Yêu c?u:
1. T?t nghi?p cao ??ng, ??i h?c tr? lên chuyên ngành kinh t? ho?c k? thu?t;
2. Có ít nh?t 01 n?m kinh nghi?m v? tr? lý kinh doanh;
3. S? d?ng MS Excel, MS Word thành th?o. Tính cách c?n th?n khi làm vi?c.
4. Có k? n?ng giao ti?p t?t và gi?i quy?t các tình hu?ng phát sinh.
5. ??c vi?t Ti?ng Anh là 1 l?i th?

Thu nh?p và quy?n l?i: Trao ??i chi ti?t khi ph?ng v?n ?ng viên

?ng viên quan tâm t?i nhu c?u tuy?n d?ng c?a chúng tôi, vui lòng chuy?n tr??c CV theo m?u v? liên h? d??i ?ây, chúng tôi s? ch? ??ng tr? l?i và s?p x?p l?ch h?n v?i ?ng viên:
Ms. Hà Anh.
Email: haanh@battocentre.com
CP: 0982930646

Download M?u ?ng tuy?n v? trí tr??ng nhóm kinh doanh

Nhân viên kho

SL: 02

??a ?i?m làm vi?c: T?i v?n phòng công ty (S? 6A, ngõ 17, ph? Hoàng Ng?c Phách, ??ng ?a, Hà N?i)

Chi ti?t công vi?c:

Mô t? chung

  • L?y hàng trong kho theo ??n hàng t? các phòng kinh doanh
  • Ki?m tra hàng hóa theo các th? t?c xu?t nh?p hàng, ?i?u chuy?n hàng hóa sang các v? trí thích h?p
  • ?óng gói s?n ph?m và bàn giao, làm vi?c v?i các ??i tác v?n chuy?n.
  • Th?c hi?n m?t s? công vi?c theo s? phân công c?a Tr??ng phòng.

Thu nh?p và quy?n l?i:

– Trao ??i khi ph?ng v?n

Yêu c?u ??u vào:

  • Trình ?? h?c v?n: T?t nghi?p trung c?p tr? lên.
  • Có ý mu?n g?n bó và làm công vi?c ?n ??nh
  • K? n?ng: s? d?ng ???c exel
  • Không c?n kinh nghi?m, ???c ?ào t?o
  • Tính cách cá nhân: C?n th?n, t? m?, ch?m ch?, không hút thu?c
  • ?? tu?i: 22 – 30

?ng viên quan tâm t?i nhu c?u tuy?n d?ng c?a chúng tôi, vui lòng chuy?n tr??c CV b?n m?m v? liên h? d??i ?ây, chúng tôi s? ch? ??ng tr? l?i và s?p x?p l?ch h?n v?i ?ng viên:
Ms. Hà Anh.
Email: haanh@battocentre.com
CP: 0982930646

Nhân viên t? v?n bán hàng k? thu?t

SL: 05

??a ?i?m làm vi?c: T?i v?n phòng và showroom công ty (S? 6A, ngõ 17, ph? Hoàng Ng?c Phách, ??ng ?a, Hà N?i)

Chi ti?t công vi?c:

Mô t? chung

– Th?c hi?n các công vi?c theo s? phân công c?a c?p qu?n lý tr?c ti?p.

– Ch?m sóc, g?i ?i?n cho khách hàng c?

– T? v?n online, bán hàng tr?c ti?p t?i showroom

Chi ti?t công vi?c s? ???c mô t? khi ph?ng v?n ?ng viên.

Thu nh?p và quy?n l?i: Trao ??i chi ti?t khi ph?ng v?n ?ng viên

Yêu c?u ??u vào:

– Nam/n? d??i 35 tu?i.

– T?t nghi?p cao ??ng, ??i h?c các k? thu?t, kinh t?. Chúng tôi bán hàng k? thu?t nên s? ?u tiên nh?ng ?ng viên bi?t v? k? thu?t ho?c có ?am mê v? nh?ng s?n ph?m k? thu?t nhà thông minh. Chúng tôi không ??t n?ng v?n ?? b?ng c?p, tuy nhiên ?am mê, tinh th?n h?c h?i, xây d?ng và có t? ch?c, làm vi?c có trách nhi?m, ph?i h?p t?t gi?a các b? ph?n ?? ??t hi?u qu? công vi?c là nh?ng nhân t? quy?t ??nh.

– N?ng ??ng, sáng t?o, hòa ??ng, nhi?t huy?t, ch?u ???c áp l?c cao trong công vi?c.

– Nhanh nh?n, ho?t bát, có kh? n?ng giao ti?p t?t, bi?t s? d?ng tin h?c v?n phòng.

?ng viên quan tâm t?i nhu c?u tuy?n d?ng c?a chúng tôi, vui lòng chuy?n tr??c CV theo m?u v? liên h? d??i ?ây, chúng tôi s? ch? ??ng tr? l?i và s?p x?p l?ch h?n v?i ?ng viên:

Ms. Hà Anh.

Email: haanh@battocentre.com

CP: 0982930646

Download M?u ?ng tuy?n v? trí nhân viên kinh doanh

Nhân viên kinh doanh phát tri?n th? tr??ng

SL: 05

??a ?i?m làm vi?c: T?i v?n phòng và showroom công ty (S? 6A, ngõ 17, ph? Hoàng Ng?c Phách, ??ng ?a, Hà N?i)

Chi ti?t công vi?c:

Mô t? chung

– Th?c hi?n các công vi?c theo s? phân công c?a c?p qu?n lý tr?c ti?p.

– L?p k? ho?ch kinh doanh.

– Tìm ki?m, ch?m sóc, phát tri?n khách hàng trong l?nh v?c nhà thông minh.

Chi ti?t công vi?c s? ???c mô t? khi ph?ng v?n ?ng viên.

Thu nh?p và quy?n l?i: Trao ??i chi ti?t khi ph?ng v?n ?ng viên

Yêu c?u ??u vào:

– Nam/n? d??i 35 tu?i.

– T?t nghi?p ??i h?c các ngành kinh t?, marketing, k? thu?t. Chúng tôi bán hàng k? thu?t nên s? ?u tiên nh?ng ?ng viên bi?t v? k? thu?t ho?c có ?am mê v? nh?ng s?n ph?m k? thu?t nhà thông minh. Chúng tôi không ??t n?ng v?n ?? b?ng c?p, tuy nhiên ?am mê, tinh th?n h?c h?i, xây d?ng và có t? ch?c, làm vi?c có trách nhi?m, ph?i h?p t?t gi?a các b? ph?n ?? ??t hi?u qu? công vi?c là nh?ng nhân t? quy?t ??nh.

– N?ng ??ng, sáng t?o, hòa ??ng, nhi?t huy?t, ch?u ???c áp l?c cao trong công vi?c.

– Nhanh nh?n, ho?t bát, có kh? n?ng giao ti?p t?t, bi?t s? d?ng tin h?c v?n phòng.

?ng viên quan tâm t?i nhu c?u tuy?n d?ng c?a chúng tôi, vui lòng chuy?n tr??c CV theo m?u v? liên h? d??i ?ây, chúng tôi s? ch? ??ng tr? l?i và s?p x?p l?ch h?n v?i ?ng viên:

Ms. Hà Anh.

Email: haanh@battocentre.com

CP: 0982930646

Download M?u ?ng tuy?n v? trí nhân viên kinh doanh

Nhân viên marketing

SL: 01

??a ?i?m làm vi?c: T?i v?n phòng công ty (S? 6A, ngõ 17, ph? Hoàng Ng?c Phách, ??ng ?a, Hà N?i)

Chi ti?t công vi?c:

Mô t? chung

– Th?c hi?n các công vi?c theo s? phân công c?a c?p qu?n lý tr?c ti?p.

– N?m b?t các s?n ph?m công ngh? m?i, biên t?p qu?n lý n?i dung s?n ph?m trên các website c?a công ty, ph?i h?p v?i b? ph?n sale trong vi?c ?ào t?o s?n ph?m.

– Th?c hi?n các chi?n d?ch marketing trên các kênh truy?n thông: Email marketing, social, seo, adword… theo ch? ??o t? c?p qu?n lý tr?c ti?p

Chi ti?t công vi?c s? ???c mô t? khi ph?ng v?n ?ng viên.

Thu nh?p và quy?n l?i: Trao ??i chi ti?t khi ph?ng v?n ?ng viên

Yêu c?u ??u vào:

– Nam/n? d??i 35 tu?i.

– T?t nghi?p ??i h?c các ngành kinh t?, marketing, k? thu?t. Chúng tôi bán hàng công ngh? nên s? ?u tiên nh?ng ?ng viên bi?t ?am mê v? nh?ng s?n ph?m công ngh?, ??c bi?t nh?ng s?n ph?m công ngh? nhà thông minh, thi?t b? di ??ng, thi?t b? k? thu?t s?. Chúng tôi không ??t n?ng v?n ?? b?ng c?p, tuy nhiên ?am mê, tinh th?n t? h?c h?i, xây d?ng và có t? ch?c, làm vi?c có trách nhi?m, ph?i h?p t?t gi?a các b? ph?n ?? ??t hi?u qu? công vi?c là nh?ng nhân t? quy?t ??nh.

– N?ng ??ng, sáng t?o, hòa ??ng, nhi?t huy?t, ch?u ???c áp l?c cao trong công vi?c.

– N?m b?t t?t các kênh e-marketing. ?u tiên nh?ng ?ng viên ?ã làm vi?c qu?n tr? n?i dung website(content manage) và n?m b?t các k? thu?t website là m?t l?i th?.

– Nhanh nh?n, ho?t bát, có kh? n?ng giao ti?p t?t, bi?t s? d?ng tin h?c v?n phòng. Bi?t s? d?ng photoshop là m?t l?i th? (n?u ch?a bi?t cty s? ?ào t?o)

?ng viên quan tâm t?i nhu c?u tuy?n d?ng c?a chúng tôi, vui lòng chuy?n tr??c CV b?n m?m v? liên h? d??i ?ây, chúng tôi s? ch? ??ng tr? l?i và s?p x?p l?ch h?n v?i ?ng viên:

Ms. Hà Anh.

Email: haanh@battocentre.com

CP: 0982930646

Nhân viên k? thu?t s?a ch?a

SL: 01

Chi ti?t công vi?c:

Mô t? chung

– S?a ch?a, l?p ráp, h? tr? l?p ??t các s?n ph?m ?i?n t? thu?c l?nh v?c nhà thông minh (Smarthome)

– Tìm hi?u và n?m b?t s?n ph?m, h? tr? t? v?n khách hàng khi c?n thi?t

– Th?c hi?n các công vi?c theo s? phân công c?a c?p qu?n lý tr?c ti?p.

Chi ti?t công vi?c s? ???c mô t? khi ph?ng v?n ?ng viên.

Thu nh?p và quy?n l?i: Trao ??i chi ti?t khi ph?ng v?n ?ng viên

Yêu c?u ??u vào:

– T?t nghi?p trung c?p, cao ??ng các chuyên ngành ?i?n, ?i?n t?, ?i?n t? vi?n thông, c? ?i?n t?…

– Có am hi?u v? linh ki?n, m?ch ?i?n t?, các c?m bi?n…

– ?u tiên các ?ng viên ?ã t?ng làm công vi?c s?a ch?a ?i?n t?, các ?ng viên có hi?u bi?t v? ?i?n t? công su?t, ngu?n xung, ngu?n không cách ly, k? thu?t t??ng t?, k? thu?t s?…

– Nhi?t tình, ham h?c h?i, trung th?c và có thái ?? làm vi?c t?t

– Có kh? n?ng làm vi?c ??c l?p và làm vi?c nhóm t?t

– Ch?p nh?n sinh viên m?i ra tr??ng

– ???c ?ào t?o v? chuyên môn n?u ch?a có kinh nghi?m

?ng viên quan tâm t?i nhu c?u tuy?n d?ng c?a chúng tôi, vui lòng chuy?n tr??c CV theo m?u v? liên h? d??i ?ây, chúng tôi s? ch? ??ng tr? l?i và s?p x?p l?ch h?n v?i ?ng viên:

Ms. Hà Anh.

Email: haanh@battocentre.com

CP: 0982930646

Công nhân hàn m?ch/ s?n xu?t

SL: 05

??a ?i?m làm vi?c: Q. ??ng ?a, Hà N?i

Chi ti?t công vi?c:

Mô t? chung

– Th?c hi?n các công vi?c theo k? ho?ch s?n xu?t

– S? d?ng các lo?i máy móc, công ngh?(s? ???c ?ào t?o) trong quy trình s?n xu?t.

– ?u tiên ?ng viên ?ã có các kinh nghi?m hàn l?p ráp m?ch PCB b?ng tay, hàn nhúng ho?c hàn SMT 4/

– Th?c hi?n các công vi?c theo s? phân công c?a c?p qu?n lý tr?c ti?p.

Chi ti?t công vi?c s? ???c mô t? khi ph?ng v?n ?ng viên.

Thu nh?p và quy?n l?i: Trao ??i chi ti?t khi ph?ng v?n ?ng viên

Yêu c?u ??u vào:

– Nam/n? d??i 30 tu?i. Không c?n kinh nghi?m, ???c ?ào t?o

– C?n th?n, ch?m ch?, trung th?c, k? lu?t

– ?u tiên ?ã làm vi?c t?i các x??ng s?n xu?t ?? ?i?n t?, trình ?? trung c?p tr? lên

?ng viên quan tâm t?i nhu c?u tuy?n d?ng c?a chúng tôi, vui lòng chuy?n tr??c CV theo m?u v? liên h? d??i ?ây, chúng tôi s? ch? ??ng tr? l?i và s?p x?p l?ch h?n v?i ?ng viên:

Ms. Hà Anh.

Email: haanh@battocentre.com

CP: 0982930646

Lao ??ng ph? thông

SL: 02

??a ?i?m làm vi?c: Q. ??ng ?a, Hà N?i

Chi ti?t công vi?c:

Mô t? chung

– V?n hành s?n xu?t, l?p ráp, ?óng gói s?n ph?m, v? sinh máy móc,v.v

– Th?c hi?n các công vi?c theo s? phân công c?a c?p qu?n lý tr?c ti?p.

Chi ti?t công vi?c s? ???c mô t? khi ph?ng v?n ?ng viên.

Thu nh?p và quy?n l?i: Trao ??i chi ti?t khi ph?ng v?n ?ng viên

Yêu c?u ??u vào:

– Nam/n? d??i 30 tu?i.

– Không yêu c?u b?ng c?p, có tinh th?n t? h?c h?i, xây d?ng và có t? ch?c, làm vi?c có trách nhi?m, ph?i h?p t?t gi?a các b? ph?n ?? ??t hi?u qu? công vi?c là nh?ng nhân t? quy?t ??nh.

– Ch?m ch?, trung th?c, nhanh nh?n

?ng viên quan tâm t?i nhu c?u tuy?n d?ng c?a chúng tôi, vui lòng chuy?n tr??c CV b?n m?m v? liên h? d??i ?ây, chúng tôi s? ch? ??ng tr? l?i và s?p x?p l?ch h?n v?i ?ng viên:

Ms. Hà Anh.

Email: haanh@battocentre.com

CP: 0982930646

M?i chi ti?t vui lòng liên h?:

Ms. Hà Anh.

Email: haanh@battocentre.com

CP: 0982930646